Duyurular

Derneğimizin Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni04.05.2019

Değerli Üyelerimiz,

Yarın Aşure’ye gelecek üyelerimizden Derneğimizin standına uğrayarak kişisel verilerinin kayıtlarımızda işlenmesine izin verdiklerini belirten rıza metnini imzalamalarını istirham ediyoruz.

Aşure’ye gelemeyecek üyelerimizden ise daha sonra maille veya bizzat derneğe gelerek onay vermelerini bekleyeceğiz.

Kişisel Verileri Koruma ( KVK) Kanunu kapsamında bu derneğimiz için yasal bir zorunluluktur.

Anlayış göstermenizi diliyoruz.

Aynı şekilde bu yıl yeni bir yönetmeliğe göre üyelerimizin kimlik numaralarını da Dernekler Masasına bildirmek zorundayız.

Bu da derneğimiz için yasal bir zorunluluktur. Aynen bu konuda da sizlerin anlayış göstermesini bekliyoruz.

Konuyla ilgili gereken açıklamalar yarın 5 Mayıs’ta size dernek standımızda yapılacak ve tüm sorularınız yanıtlanacaktır.

Görüşmek üzere selam ve sevgilerimizle

İstanbul Erkek Liseliler Derneği Yönetim Kurulu 

 

İSTABUL ERKEK LİSELİLER DERNEĞİ

ÜYE KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu bilgilendirme metni, İstanbul Erkek Liseliler Derneği (“İELDER”) tarafından, İELDER üyeleri ile üyelik değerlendirmelerine katılan İstanbul Erkek Liselilerin(“Camia”) kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)kapsamında bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

İELDER olarak, üyelik ilişkisi çerçevesinde işlenen kişisel verilerinizin güvenliği ve hukuka uygun olarak işlenip muhafaza edilmesi için gereken her türlü özen gösterilmektedir.

1. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri Ve Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, üyelik başvuru formu aracılığıyla fiziki ve elektronik ortamlarda toplanmaktadır. Derneğimiz tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız ve bununla ilgili takip süreçlerinin Derneğimiz tarafından yürütülmesi kapsamında ortaya çıkan meşru menfaatimiz ile Derneğimizle kuracağınız sözleşmesel ilişkiler gibi hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’ın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, 

• Üyelik başvurularının alınması ve değerlendirilmesi, 

• Üyelik aidatlarının tahsil edilmesine ilişkin süreçlerin yönetilmesi,

• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, 

• Üyelik takibinin yapılması, 

• Üyelerle ilişkilerin yürütülmesi, 

• Üyelerin indirim, promosyon gibi menfaatlerden faydalandırılarak bağlılığının arttırılmasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi, 

• İELDER tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin üyelere sunulması, 

• Etkinlik yönetimine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,

• Tedarikçilerle ve iş ortaklarıyla ilişkilerin yürütülmesi, 

• Öğrenci kulüp faaliyetleri çerçevesinde İstanbul Erkek Lisesi’nin ilgili kulüpleri ile etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Mezunlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi,

• Camia kurumları arasında dayanışmanın arttırılması,

amaçlarıyla işlenmektedir. 

(3) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar Ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, KVKK’ın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, yukarıda belirtilen amaçlarla İELDER’in iş ortakları, tedarikçileri, öğrenci kulüpleri, camia kurumları, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler ile paylaşılabilecektir.

(4) Veri Sahiplerinin Hakları Ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi İELDER’e KVKK’ın 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da İELDER’e önceden bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletmeniz durumunda talepleriniz İELDER tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. 

KVKK’ın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Üye, İELDER’e sağladığı söz konusu kişisel verilere erişim, bunları düzeltme ve silme talebinde bulunmak içinderneginiz@ielder.org. adresine elektronik posta gönderebilir; ya da İELDER’in merkez adresine ( Ankara Caddesi. No 22/8 Hocapaşa Mah. Fatih-İstanbul )  yazılı olarak başvurabilir. 

KVKK ve ilgili yasal mevzuat uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, İELDER tarafından işlenen kişisel veriler, Politika Metninin ilgili maddeleri, Üye ile İELDER arasında imza


Tüm Duyurular
E- BÜLTENİ ALMAK İÇİN
GOOGLE ÖZEL ARAMA